Politica de confidentialitate

Suntem onorati si va multumim pentru interesul acordat față de compania noastră, produsele și/sau serviciile noastre iar orice fel de legatura cu noi, ne încredințezi datele tale.

Politica de confidențialitate este să îți explicam ce date prelucrăm, din ce scop le prelucrăm și ce vom face cu ele. Intrucat informațiile personale va aparțin, facem tot posibilul să le pastram în siguranță și sa nu le oferim unor terți fără a te informa in prealabil.

Atentie; Această Politică de Confidențialitate nu acoperă aplicațiile și/sau site-urile altor terți la care poț ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru (Facebook, Google, Twitter, etc).

MLG European Building Trade srl, societate cu sediul social în Buftea, str. Scolii, nr. 24, avand J23/4664/2016, cod fiscal RO 36761290, e-mail; office@europeanbuildingtrade.eu, telefon +40 0 744 620 589, responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse.

Depunem toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale. MLG European Building Trade srl respectă Regulamentul General UE privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal nr. 2016/679 (denumit în continuare și „GDPR”) și legislația națională.

Persoana fizică sau societate, beneficiară de serviciilor noastre sau persoană aflată într-o relație de orice fel cu compania noastră (ca de exemplu, clientul nostru, potențialul nostru client, vizitatorul pe site), ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

Politica privitoare la protectia datelor, asigura:

 • ➔ Protecția drepturilor persoanelor vizate: de exemplu a partenerilor, clienților, angajaților;
 • ➔ Modul de stocare și prelucrare a datelor personale ale persoanelor fizice;
 • ➔ Protecția companiei și a datelor personale de posibilele riscuri referitoare la încălcarea securității datelor.

Regulamentul (UE) nr. 679/2016 descrie modul în care companiile – incluzând MLG European Building Trade srl trebuie să prelucreze datele cu caracter personal iar aceste reguli, se aplică indiferent dacă datele sunt stocate în format electronic, pe hârtie sau pe alte suporturi. Pentru a fi în concordanță cu legislația, informațiile personale trebuie să fie colectate și utilizate în mod legal, echitabil, transparent, adecvat și limitat la scopul colectării și trebuie să fie stocate în siguranță.

Date cu caracter personal- orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

Persoana vizată- o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare-orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Operator-persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Persoană împuternicită de operator- persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Datele personale sunt:

 • • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 • • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”);
 • • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 • • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
 • • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);
 • • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi, de aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

 • ➔ În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.

Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

Nota: putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment, iar toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare prin e-mail.

Prelucrările datelor tale pot avea ca temei:

 • ➔ încheierea și executarea contractului (stabilirea datelor tale de identificare și facturare, adresa unde se va efectua montajul);
 • ➔ interesul legitim al Operatorului (chestionarele de satisfacție adresate clienților, gestionarea acordului în scopuri comerciale, etc.);
 • ➔ consimțământul persoanei vizate (cum ar fi transmiterea de comunicări de marketing, module cookies)
 • ➔ obligația legală a Operatorului (de exemplu, raportările și informările către autoritățile publice );
 • ➔ apărarea și/sau exercitarea unui drept în instanță;
 • ➔ demersuri în vederea încheierii contractului de muncă.
 • ➔ Pentru încheierea sau executarea unui contract sau pentru aplicarea unor masuri, la cererea ta, înainte de încheierea unui contract, avem nevoie de anumite date cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale (facturare, livrare, montaj, serviciu clienți) și/sau conformarea cu legislația, cum ar fi legislația contabilă.

În ceea ce privește prelucrările de date în scop de marketing, baza legală pentru prelucrare datelor cu caracter personal este reprezentată de acordul tău, acord pe care îl poți retrage în orice moment, după cum este menționat în prezentul document.

Reține faptul că, în anumite situații, dacă nu ne furnizezi datele de mai sus, noi nu vom putea furniza serviciile și produsele noastre, întrucât datele tale sunt necesare pentru încheierea contractului, facturare, montaj etc.

Întrucât aplicăm principiul minimizării ne angajăm să colectăm doar acele date care sunt cu adevărat necesare. Astfel, vă informăm că datele personale pe care Societatea le prelucrează sunt date personale pe care le colectăm de la tine sau din alte surse, cum ar fi:

 • • date de identificare, de exemplu: numele și prenumele, adresa de domiciliu / reședință, cod numeric personal, cod unic de identificare, serie și număr act de identitate, serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente sau alte date având funcția de identificare;
 • • date financiare (ex. cont bancar);
 • • date de contact (numărul de telefon fix/mobil, adresa e-mail, adresa de montaj) și alte date personale (CV, adeverințe medicale, diplome, competențe, studii);

Aceste date sunt necesare pentru activități precum: pregătirea ofertei, încheierea, executarea, modificarea sau încetarea Contractului, remedierea eventualelor neconformități, încasări și plăți în conturi bancare, soluționarea reclamațiilor.

De asemenea, este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru.

Colectăm datele cu caracter personal pentru efectuarea operaţiunilor de afaceri cu persoane fizice sau cu persoane juridice (cum ar fi organizarea vizitelor de lucru la sediul societății pentru parteneri, agenții, etc.)

Informaţiile cu caracter personal furnizate de către Persoana vizată şi informaţiile personale pe care le colectăm pe platformele noastre digitale vor fi folosite pentru a creşte nivelul de înţelegere a clienţilor noştri şi pentru a asigura o comunicare relevantă în toate aspectele relaţiei dintre dumneavoastră și compania noastra. Datele personale vor fi folosite şi pentru dezvoltarea de noi produse și servicii sau îmbunătățirea celor deja existente.

Putem colecta date cu caracter personal de la vizitatorii platformelor noastre digitale sau de la clienți, în scopul prelucrării în cadrul desfășurării sondajelor referitoare la produsele și serviciile noastre. Datele tale personale nu vor fi folosite pentru comunicări de marketing fără acordul tău.

Atunci când o persoană se înscrie pentru ocuparea unei poziţii în cadrul companiei MLG European Building Trade srl sau încheie un contract cu noi, putem colecta anumite date personale, cum ar fi numele, informaţii de contact, informaţii referitoare la istoricul de muncă, diplome de studii, verificări relevante de dosare şi informaţii referitoare la interese profesionale. Acestea pot fi colectate direct de la persoana în cauză, de la un consultant de recrutări şi de la angajatorii anteriori ai persoanei sau de la alte persoane, inclusiv din referinţe şi surse făcute publice. Aceste informaţii sunt folosite pentru a ne informa sau asista în luarea deciziei referitoare la a face o ofertă de angajare sau la încheierea unui contract cu persoana respectivă.

Putem de asemenea, putem colecta date cu caracter personal conform cerinţelor sau permisiunilor legislației în vigoare cum ar fi, de exemplu, furnizarea informațiilor tale cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Noi nu luam decizii automate cu efecte juridic sau alt efect similar în privința ta, însă, în măsura în care acest lucru se va schimba în viitor, te vom informa în mod corespunzător și îți vom permite exercitarea tuturor drepturilor legale.

Pentru a ne asigura mereu de calitatea produselor și serviciilor, avem parteneriate constante cu diverși furnizori către care putem transmite datele tale, care le prelucrează fie în calitate de Împuterniciți, fie în calitate de operatori asociați, în cel din urmă caz aceștia fiind în mod direct responsabili cu respectarea legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor tale (de exemplu situația în care ne îndrumi să transmitem datele personale unor platforme sau pagini de internet ale unor terțe părți, cum ar fi paginile de socializare sau în situația în care dăm curs unei cereri de portabilitate a datelor).

Unele date cu caracter personal vor fi păstrate, printre altele, pentru că ne obligă legea sau pentru a ne proteja interesele comerciale iar motivele pot fi:

 • ➔ Litigii;
 • ➔ Respectarea legii;
 • ➔ Protejarea proprietății intelectuale;
 • ➔ Protejarea secretelor comerciale;
 • ➔ Ancheta privind incidentele de securitate.

Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și termenele de arhivare, atât legale cât și interne. De asemenea, pentru a ne exercita și apara drepturile în situația unei proceduri legale, în calculul duratei de stocare este inclusiv și termenul general de prescripție de 3 ani.

Datele cu caracter personal ale clienților: 10 ani de la semnarea contractului, pe durata garanției. Ulterior acestei perioade, datele vor fi șterse sau anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare.

Datele cu caracter personal ale potențialilor clienți: 3 ani de la momentul ofertării. Ulterior acestei perioade, datele vor fi șterse sau anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare.

Datele cu caracter personal ale candidaților la un loc de muncă: 3 ani de la interviu. Ulterior acestei perioade, datele fi vor șterse sau anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare.

Datele cu caracter personal ale angajaților: 3 ani de la încetarea contractului de muncă, cu excepția contractelor de muncă (75 de ani) și a ștatelor de plată (50 de ani). Ulterior acestei perioade, datele vor fi șterse sau anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare.

Documentele contabile: 10 ani. Ulterior acestei perioade, datele vor fi șterse sau anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare.

Date ale partenerilor de afaceri sau colaboratorilor externi: 10 ani de la încetarea contractului. Ulterior acestei perioade, datele vor fi șterse sau anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare.

Datele prelucrate pentru marketing direct: până la retragerea consimțământului. Ulterior acestei perioade, datele vor fi șterse sau anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare.

Alte date cu caracter personal se vor păstra pe perioada impusă de lege, iar în lipsa acesteia pe o perioadă de 3 ani de la ultima interacțiune de orice fel cu persoana vizată. Putem folosi datele cu caracter personal doar cu acordul și la solicitarea ta, pentru a te informa cu privire la operațiunile, produsele, serviciile, ofertele promoționale și alte noutăți. Cu toate acestea, în situația în care ești deja clientul nostru, îți putem transmite, în temeiul legii nr. 506/2004, oferte cu privire la bunuri și servicii similare oferite de compania noastră, însă ai, în toate cazurile, dreptul de a te opune și atunci comunicările comerciale vor înceta. În condițiile în care nu dorești să primești informaţii ulterioare, poţi să te dezabonezi ușor şi gratuit de la comunicarea noastră de marketing în orice moment. Pentru aceasta, te rugăm să trimiți un email pe adresa dezabonare@europeanbuildingtrade.eu cu subiectul DEZABONARE. Dacă te dezabonezi de la comunicările noastre de marketing, vom şterge datele tale personale în termen de 30 de zile, dacă aceste date nu sunt procesate şi în alte scopuri menţionate.

Orice persoana vizată are dreptul de a retrage consimțământul în cazul în care acesta reprezintă temeiul legal pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal (adică prelucrarea nu se bazează pe alt temei legal, precum contractul, obligația legală, interesul legitim, interesele vitale sau interesul public). Înainte de a renunța la a mai prelucra datele cu caracter personal ale persoanei vizate, vom verifica dacă nu avem un alt temei legal în baza căruia prelucrăm datele, iar dacă nu avem un alt temei legal, vom da curs cererii.

Nu vom migra tacit din consimțământ către alt temei legal, ci ne vom asigura, în toate cazurile, că temeiul suplimentar a fost stabilit în pralabil. În cazul în care prelucrarea privește datele personale ale unui minor (definit de GDPR ca persoana sub 16 ani), acordarea sau retragerea consimțământului trebuie să fie autorizată de titularul răspunderii părintești. De cele mai multe ori, acordarea și retragerea consimțământului vor fi disponibile pe cale electronică, adică on-line. Indiferent de decizia pe care o vom lua, te vom informa în consecință într-un termen rezonabil.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt inexacte, persoana vizată are dreptul să solicite corectarea și completarea datelor personale incomplete pe baza informațiilor pe care le furnizează. Dacă este necesar, Societatea va lua măsuri suplimentare pentru a verifica dacă informațiile furnizate de persoană sunt corecte înainte de a opera modificarea.

Orice persoana vizată are dreptul să solicite companiei să șteargă fără întârziere datele cu caracter personal care o privesc în următoarele cazuri:

 • ➔ datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • ➔ persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • ➔ persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • ➔ datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
 • ➔ datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale copiilor.

Compania va trebui să ia o decizie cu privire la o astfel de solicitare iar stergerea datelor nu se va realiza dacă:

 • ➔ datele sunt necesare pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
 • ➔ datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale;
 • ➔ din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 • ➔ în scopuri de arhivare în interes public;
 • ➔ pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Toate persoanele vizate, au dreptul de a se opune prelucrării care se bazează pe interesul legitim al operatorului sau al unei terțe părți sau pe interesul public. În cazul în care datele cu caracter personal sunt utilizate pentru marketingul direct, compania va înceta prelucrarea.

Trebuie să reții că:

 • ➔ Îți poți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.
 • ➔ Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate către responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de e-mail: office@europeanbuildingtrade.eu .
 • ➔ Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.
 • ➔ Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.
 • ➔ Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

Securitatea, integritatea şi confidenţialitatea datelor tale personale sunt deosebit de importante pentru noi si de aceea, am implementat măsuri tehnice, administrative şi de securitate fizică ce sunt menite să protejeze datele tale personale de acces, dezvăluire, utilizare şi modificare neautorizate. La anumite intervale, ne revizuim procedurile de securitate pentru a include tehnologii şi metode adecvate de dată recentă.

De asemenea, te informăm că orice persoană care acționează sub autoritatea MLG European Building Trade srl, care are acces la datele cu caracter personal, nu va prelucra datele decat la instrucțiunile Operatorului.

Cu toate acestea, nici un mecanism informatic nu oferă securitate totală, un element de risc find întotdeauna prezent, risc care este independent de voința și/sau posibilitățile noastre. Securitatea acestui site poate fi supusă unor vulnerabilități și, ca atare, pentru astfel de situații, nu putem fi considerați responsabili pentru nicio încălcare a securității.

Atentie; putem fara preaviz modifica prezenta Politică de Confidenţialitate, pentru a actualiza modificările în activitatea de prelucrare, cum ar fi adoptarea de noi tehnologii, schimbarea practicilor din industrie, conformarea cu noile cerinţe legale iar pe platformele noastre, vei găsi întotdeauna cea mai recentă versiune. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail. În situaţiile în care suntem obligaţi prin lege, vom solicita acordul tău.

MLG European Building Trade srl își rezervă dreptul de a modifica această Politică de Confidențialitate în orice moment, însa în limitele prevăzute de prevederile legale, interne și comunitare, în vigoare.

Nota: Această pagină de internet este deţinută şi operată de către MLG European Building Trade srl iar prezenta Politică de Confidențialitate a fost actualizată ultima dată în luna februarie 2022.